Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Unsere Lehrer: Mgr. David Navrátil, Mgr. Pavla Baráková, Mgr. Dagmar Pezdová

An unserer Schule unterrichten wir Deutsch als zweite, obligatorisch optionale Fremdsprache. Der Unterricht findet sich vom 7. bis 9. Schuljahr zweimal pro Woche statt. Bei verschiedenen Wettbewerben stehen wir regelmäßig an der Spitze, sei es bei den Konversationswettbewerben unseres Bezirkss oder bei anderen Konversationswettbewerben.
 
In den Deutschstunden legen wir großen Wert aufs Sprechen, Wortschatz und Hörverständnis. Dabei berücksichtigen wir, dass Deutsch eine zweite Fremdsprache ist, und wir wissen, dass es für Schüler manchmal schwierig ist, zwei Fremdsprachen zu beherrschen. Trotzdem, oder nur darum, versuchen wir, den Unterricht von höchster Qualität und Modernität zu gestalten, wir konzentrieren uns auf Gespräche in Paaren und in Gruppen. Wir wollen die Sprache in alltäglichen Situationen verwenden und dazu noch verhindern, dass unsere Schüler Deutsch nicht "für die Schule" lernen, aber für ihre Zukunft. Wir leben an einem Ort, an dem eine große Anzahl von Arbeitsgeber aus dem deutschsprachigen Länder vertreten ist, und die Sprachkenntnisse können für unsere Absolventen in der Zukunft ein grosses Vorteil sein.
 
Einmal im Jahr haben die Schüler die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse zu üben. In Zusammenarbeit mit einer Partnerorganisation organisieren wir eine Reise nach Österreich. Die Schüler haben die einmalige Gelegenheit, nicht nur die Tradition unserer Nachbarn, sondern auch den praktischen Einsatz ihrer Kenntnisse zu erfahren.
 
Die deutsche Sprache kann manchmal schwierig zu lernen sein, sie hat aber in unserem Land eine lange Tradition, und die Schüler erkennen sehr schnell, dass der Unterricht  (und die Sprache) nicht schwierig ist, und sie sind sehr überrascht, wie schnell sie Grundsätze und Phrasen verwenden können. 
 
Wettbewerbe 
 
Wir organisieren die Schulrunde unregelmäßig und wählen die Schüler für die Bezirksrunde nach der Diskusion oder auf der Grundlage der langfristigen Ergebnisse in der Schule aus.
Die Bezirksrunde findet sich normalerweise am Ende Januars statt. In den letzten 3 Jahren gewinnen unsere Schüler in beiden Kategorien minimal den 8. Platz (oder besser). In diesem Schuljahr war unsere Schülerin die fünfte in der starken Konkurenz der Schüler der 8. und 9. Klasse.
 
Wir nehmen an anderen Wettbewerben teil, dieses Jahr werden wir in MAP zum Thema Unsere Schule antreten.
 
Wir nehmen auch an Wettbewerben teil, die von SOŠPO Prostějov organisiert wurden. Letztes Jahr gewannen unsere Teams den 1. und 4. Platz.
 
Wir organisieren Nachhilfe- und DeutschClubs für Schüler, in denen sie ihr Wissen festigen und verbessern können.
 
Wir haben die Lehrbüchern Deutsch mit Max, in den 7. Klassen verwenden wir auch Arbeitsbücher, in den 8. und 9. konzentrieren wir uns dann aufs Sprechen, Projekte, Wortschatz und das Zuhören. 

Učitelé: Mgr. David Navrátil, Mgr. Pavla Baráková

Na naší škole vyučujeme němčinu jako druhý, povinně volitelný, cizí jazyk. Výuka je realizována od 7. do 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. O tom, že je na naší škole výuka německého jazyka tradičně na vysoké úrovni, svědčí pravidelné úspěchy našich žáků v různých soutěžích a olympiádách, pravidelně se umísťujeme na předních pozicích v těchto soutěžích, ať už se jedná o okresní kola olympiád nebo konverzační soutěže. 
 
Ve výuce klademe velký důraz na ústní projev, na slovní zásobu a poslechy s porozuměním, bereme v potaz, že se jedná o druhý cizí jazyk a víme, že je někdy pro žáky obtížné zvládnout dva cizí jazyky. Přesto, nebo i právě proto, se snažíme, aby byla výuka co nejkvalitnější, moderní, zaměřujeme se na konverzaci ve dvojicích a skupinách, jde nám o praktické využití jazyka v běžných životních situacích a o to, aby se žáci neučili němčinu pro školu, ale pro svou budoucnost. Žijeme v lokalitě, kde je velké zastoupení firem z německy mluvících zemí, a právě znalost jazyka může být do budoucna velkou devízou našich absolventů. 
 
Žáci mají jednou ročně možnost vyzkoušet si znalosti německého jazyka v praxi, ve spolupráci s partnerskou organizací pořádáme zájezd do Rakouska a žáci mají jedinečnou možnost poznat nejen reálie našich sousedů, ale i praktické využití svých vědomostí. 
 
Německý jazyk může být někdy na naučení trochu obtížný, má ale v naší zemi dlouholetou tradici, a žáci velmi záhy poznávají, že výuka není nijak náročná, jsou velmi překvapeni, jak brzy jsou schopní využívat základní věty a fráze, německý jazyk je zpravidla baví a je o něj zájem. 
 
Soutěže a olympiády
 
Školní kolo olympiády v NJ organizujeme nepravidelně, vybíráme žáky do okresního kola po domluvě nebo na základě dlouhodobých výsledků ve škole. 
Okresní kolo se zpravidla koná na konci ledna, za poslední 3 roky se žáci naší školy umísťovali do 8. místa ve svých kategoriích, letos byla Tereza Lisická 5. ve velké konkurenci žáků 8. a 9. tříd. 
 
Účastníme se korespondenčních soutěží, letos nás čeká soutěž v rámci MAP na téma Naše škola
 
Účastníme se také soutěží pořádaných SOŠPO Prostějov, minulý rok obsadila naše družstva 4. a 1. místo. 
 
Pro žáky organizujeme doučování a klub komunikace v NJ, kde si mohou upevnit své znalosti a zdokonalit se. 
 
Učíme se podle učebnic Deutsch mit Max, v nižších ročnících využíváme i pracovní sešity, ve vyšších se pak místo toho věnujeme více mluvenému slovu, projektům, vlastní slovní zásobě a poslechům.