Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Na naší škole se už dlouho věnujeme nejrůznějším ekologickým aktivitám v rámci práce se žáky ve vyučování (hlavně přírodověda, přírodopis, zeměpis, praktika z přírodovědných předmětů, pracovní činnosti), při práci se žákovskou samosprávou – nejrůznější projekty s využitím blízkého biokoridoru Hloučela. 

"Soutěž s panem Popelou"

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

HARMONOGRAM:

21. ročník „Soutěže s panem Popelou“ - školní rok 2021/2022.
Termín zahájení: 1. 9. 2021
Termín uzávěrky: 10. 6. 2022
Termín vyhlášení výsledků: do 15. 6. 2022
Termín předání odměn: do 30. 6. 2022

Pravidla soutěže - ZDE

 

Ve škole třídíme odpady do barevných košů:

plasty sklo papír

Zapojili jsme se do projektů:

Les ve škole, škola v lese

Recyklohraní

Ekoškola

 

 Les ve škole, škola v lese

V roce 2008 jsme se dověděli o projektu „Les ve škole, škola v lese“, zúčastnili jsme se úvodního seznamovacího semináře v Olomouci  a rozhodli jsme se zapojit do aktivit souvisejících s projektem, hlavně kvůli tomu, že můžeme prezentovat výsledky práce našich žáků.

V programu Les ve škole - škola v lese se žáci učí porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech. S využitím připravených pracovních listů zkoumají les nejenom ve třídě, ale také venku v přírodě.

Program u nás ve škole realizují učitelé přírodovědných předmětů – Jitka Šmehlíková, Eva Zatloukalová a Radomír Palát s podporou vedení školy a ostatních učitelů (využíváme i mezipředmětovou spolupráci).


Koordinátorka programu ve škole: PhDr. Jitka Šmehlíková                                                                                     
 

Spolupracující organizace: ČSOP Regionální sdružení IRIS Prostějov

Materiály, které využíváme z podpory  Sdružení TEREZA:
 

bulletzákladní pracovní listy a metodiku Les ve škole - škola v lese
bullettematicky zaměřené pracovní listy a metodiku Jaro v lese, Zima v lese, Les a půda
bulletI les může být nemocný - laminovaný klíč k určování příčin poškození lesních dřevin 5 ks
bulletlesní kalendář na každý rok s popisem, co se v jednotlivých měsících děje v přírodě
bulletpublikaci Lesní čarování
bulletsemínka lesních dřevin s návodem k jejich pěstování
bulletpaletku k nalepování přírodnin
bulletseznam organizačních jednotek LČR, s. p.
bullet  inspirační noviny z předchozích let programu
bullettematicky zaměřené pracovní listy a metodiku Jaro v lese
bulletpracovní listy a CD Zvuky lesa
bulletChvíli na souši, chvíli ve vodě aneb klíč k určování našich obojživelníků 5 ks
bulletpublikaci Ruční papír vlastnoručně
bulletinspirační noviny z předchozího ročníku programu

Pomoc pro:

bulletprůřezové téma environmentální výchova
bulletzlepšení spolupráce mezi žáky, učiteli a vedením školy
bulletzviditelnění školy v rámci obce a kraje
bulletpoužívání cizích jazyků v praxi (při zapojení do mezinárodního projektu LEAF)
bulletnavázání kontaktů a případných partnerství se školami zapojenými do programu u nás i v zahraničí
bulletnalézání nových témat a praktické inspirace do výuky spojené s reálným životem
bulletmotivaci žáků

Ocenění:

bulletcertifikát o zapojení do programu Les ve škole - škola v lese
bulletodměny pro účastníky soutěže o nejlepší zprávu z programu

    http://www.terezanet.cz/lesveskole/

 

  Recyklohraní

 Třídíme odpady v rámci projektu RECYKLOHRAN

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

 V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie, drobné elektrozařízení, zářivky, tonery. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny u vchodu do školy u žákovských šaten.

Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.

Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům pořizujeme různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.

[photogallery/photo00004925/real.htm]

 

  Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris, Prostějov

je sdružením šesti základních organizací ČSOP v okrese Prostějov. Sdružuje asi 150 dospělých a 60 dětí.

Jednou z oblastí aktivit ČSOP RS Iris je provoz Ekocentra Iris, které se zabývá environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou, systematickou ekologickou výchovu v mateřských, základních i středních školách

prostřednictvím ekologických výukových programů, které jsou realizovány na Kovárně (budově Ekocentra Iris), ve třídách, ale také v terénu, • osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost (přednášky, exkurze, vycházky, přírodovědné stezky, dobrovolné brigády, Den Země, Den stromů atd.), služby ekoporadny – veřejnost se zde může obracet při řešení problémů v oblasti životního prostředí, • tvořivé dílny nejen v předvánočním období a v předvelikonočním období, ale i v průběhu celého roku, informační materiály o přírodě Prostějovska (knihy, brožury, letáčky, samolepky).